Om døvblindhet

Hva er kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet?

Med døvblind menes en person som har en så stor grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse at det gir betydelige vanskeligheter i dagliglivet. Mange døvblinde har en synsrest, hørselsrest eller begge deler – men kombinasjonen av sansetapene reduserer mulighetene for å utnytte en syns- eller hørselsrest. Svært få døvblinde er både helt døve og helt blinde.


Årsaker til kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet:

  • Aldersrelaterte sykdommer som rammer syn og hørsel.
  • Tilfeldige kombinasjoner av ulike sykdommer, skader eller ulykker som rammer både syns- og hørselsfunksjonen.
  • Usher syndrom.
  • Personer med dette syndromet er født tunghørte eller døve, og synet reduseres gradvis som følge av øyesykdommen Retinitis pigmentosa.
  • Andre sjeldne syndromer som innebærer både syns- og hørselshemming.

Det er på grunnlag av medisinske opplysninger om syn og hørsel samt en kartlegging av den funksjonelle syns- og hørselsfunksjonen, at en person blir identifisert som døvblind. Det er regionsentrene for døvblinde som har ansvar for dette. Regionsentrene tilbyr også informasjon, rådgivning og veiledning til personer med kombinert sns- og hørselshemming/døvblindhet og deres sosiale og faglige nettverk.

Å leve med syns- og hørselstap

En person som er "bare" hørselshemmet kan bruke synet til å kompensere for hørselstapet ved å munnavlese og avlese mimikk og kroppspråk, mens en som er "bare" er synshemmet kan få mye informasjon gjennom hørselen som kan kompensere for synstapet. Men når både synet og hørselen er svekket, kan man i liten eller ingen grad kompensere for den ene sansen med den andre på denne måten. Kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet medfører derfor ofte store begrensninger ved kommunikasjon, informasjon, mobilitet og daglige gjøremål. Dette kan føre til passivitet og sosial isolasjon og hindre full deltakelse i samfunnet.

Men ved hjelp av ulike typer hjelpemidler, forskjellige kommunikasjonsformer og bruk av tolk/ledsager kan kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde leve et aktivt liv og delta i samfunnet på lik linje med andre. Behovet for tilretelegging varierer fra person til person, og avhenger av hvor stort syns- og hørselstapet er og når syns- og hørselshemmingen inntraff.

Se også: den nordiske definisjonen av døvblindhet.

Del denne siden med andre!

Kontrast: svart hvitt kontrastvalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: standard fargevalg gult svart kontrastvalg
Kontrast: svart hvitt kontrastvalg standard fargevalg